Alicja Barć

Dr Alicja Barć jest adiunktem w Katedrze Geobotaniki i Ochrony Przyrody na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, członkiem Oddziału Śląskiego Polskiego Towarzystwa Botanicznego oraz Komisji Ochrony Środowiska i Utylizacji Odpadów Oddziału Śląskiego PAN, ponadto współpracuje z Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.

Specjalizuje się w geobotanice, ochronie przyrody i zarządzaniu środowiskiem (audytor wewnętrzny systemów zarządzania jakością ISO 9001 i ISO 14001). Jest autorką kilkudziesięciu prac naukowych i doniesień konferencyjnych dotyczących problemów lokalnych i regionalnych szaty roślinnej: Karpat Zachodnich, Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej i Wyżyny Śląskiej. Jej badania dotyczą w szczególności stanu zachowania oraz przemian szaty roślinnej Beskidu Małego spowodowanych zarówno naturalnymi procesami przyrodniczymi, jak i działalnością człowieka.

Nie znaleziono produktów, których szukasz.