Język, Komunikacja, Informacja. Tom 5

35,00  z VAT

Pod redakcją Ilony Koutny i Piotra Nowaka

Nakład wyczerpany

Powiadomienie o dostępności

Opis

Artykuły w piątym numerze rocznika „Język, Komunikacja, Informacja” podzielone zostały na dwie części.

Część pierwsza Technologia informacyjna w nauce języka zawiera pierwszą partię referatów wygłoszonych na międzynarodowej konferencji naukowej „Pomiędzy językami Europy Środkowo-Wschodniej” (Poznań, 21–23 marca 2011 r.), zorganizowanej przez Zakłady Ugrofinistyki oraz Infolingwistyki Instytutu Językoznawstwa wraz z Pracownią Komparatystyki Literackiej Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, przy wydatnym wsparciu finansowym Funduszu Wyszehradzkiego. Kolejne wybrane wystąpienia wygłoszone na konferencji ukażą się w numerze szóstym rocznika i w czasopiśmie „Porównania” 9/2011.

Część pokonferencyjna rocznika zawiera 6 artykułów. Marta Borowiak-Dostatnia krytycznie analizuje stopień wykorzystania technologii informacyjnej w nauce języka na uniwersytetach krajów należących do Grupy Wyszehradzkiej (Czech, Polski, Słowacji i Węgier). Libor Stepanek przedstawia rozwój platform u-learningowych na Uniwersytecie Masaryka w Brnie (Słowacja). Natomiast Paweł Szudarski analizuje możliwości wykorzystania korpusów tekstowych w nauczaniu języka angielskiego w Polsce.

Najnowocześniejszą metodą nauczania i uczenia się języków obcych są kursy oferowane w Internecie. Marek Blahuš pisze o możliwościach wykorzystania i doświadczeniach wypływających z eksploatacji takiego właśnie systemu. Popularny internetowy kompleks kursów, słowników i gramatyk – platforma lernu.net, przygotowana na potrzeby nauki języka esperanto, stała się podstawą do opracowania kursów innych języków. Pisze o tym, w kontekście języka słowackiego, Peter Baláž. Szabolcs Németh zajmuje się natomiast nauczaniem języka węgierskiego za pomocą Internetu.

W drugiej części prezentowanego rocznika, zatytułowanej Varia, opublikowane są artykuły nadesłane przez autorów nie biorących udziału w konferencji. Dotyczą one językoznawstwa ogólnego (w tych ramach Witold Mańczak pisze na temat supletywizmu), socjolingwistyki (Marcin Lewandowski rozpatruje retorykę przemocy w relacjach z meczów piłki nożnej, Stefan Wiertlewski opisuje socjolekt rowerowy, natomiast Ala‘ A. Matti porównuje formy grzecznościowe stosowane w Iraku z formami angielskimi) i nauki o informacji (Rafał Lewandowski przedstawia problemy korekty post-OCR w bibliotekach cyfrowych).

Tom zamyka artykuł z dziedziny bibliometrii, autorstwa Łukasza Jeszke i Piotra Nowaka, poświęcony wartości literatury cytowanej w polskim czasopiśmiennictwie filologicznym.

Fifth issue of the annual „Język, Komunikacja, Informacja” ‘Language, Communication, Information’ contains a first selection of papers given at the international conference “Between the Languages of Central-Eastern Europe” (Poznań, March 21–23, 2011) which was organized by the Departments of Ugro-Finnic Philology and Infolinguistics at the Institute of Linguistics together with the Dept. of Comparative Literature of the Institute of Polish Philology, all organizational units affiliated with Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland. Generous financial support for the conference was provided by the Visegrad Fund. Other selected conference papers will be published in the sixth volume of our annual and in the cultural revue „Porównania” ‘Comparisons’ 9/2011.

The texts of the conference papers appear in the first section “Information technology in language learning”. The post-conference part of the publication contains six articles. Marta Borowiak-Dostatnia critically analyzes the degree to which information technology is utilized in language learning at universities belonging to the Visegrad Group (the Czech Republic, Poland, Slovakia and Hungary). Libor Stepanek presents the development of u-learning platforms at Masaryk University in Brno (Czech Republic). Paweł Szudarski on the other hand analyzes the possibility of utilizing text corpora in teaching English in Poland.

As the most recent method of teaching and learning foreign languages is through courses offered on the internet, Marek Blahuš writes on the utilization and the experiences resulting from taking advantage of this system. The popular internet platform lernu.net which features a set of courses, dictionaries and grammars prepared for the learning of Esperanto has become the basis for the elaboration of courses in various languages. Peter Baláž writes of this in the context of teaching Slovak. Szabolcs Németh turns his attention to the possibilities of teaching Hungarian also through the internet.

The second section of the current issue of this annual, entitled “Miscellaneous”, contains articles by authors who did not take part in the conference. They concern general linguistics (within which framework Witold Mańczak writes on suppletion), sociolinguistics (Marcin Lewandowski examines the rhetoric of violence in relation with soccer matches, Stefan Wiertlewski describes the sociolect of bicyclists and Ala‘A. Matti compares honorifics used in Iraq with English forms of politeness) and information science (Rafał Lewandowski discusses problems of post-OCR correction in digital libraries).

This volume is brought to a close with an article from bibliometrics authored by Łukasz Jeszke and Piotr Nowak devoted to the evaluation of cited literature in Polish

philological revues.

Kvina numero de la jara revuo „Język, Komunikacja, Informacja” ‘Lingvo, Komunikado, Informo’ publici la unua parto de prelegoj en la konferenco “Inter la lingvoj de Mez-Orienta-Eŭropo” (21–22a de marto 2011, organizita de la Katedroj Ugrofinna kaj Infolingvistika de la Lingvistika Instituto kaj de la Katedro pri Kompara Literaturo de la Instituto de la Pola Filologio de la Universitato Adam Mickiewicz, kun signifa subteno de la Viŝegrada Fondaĵo) povu aperi. Aliaj elektitaj konferencaj kontribuaĵoj aperos baldaŭ en la sesa numero de niarevuo kaj en la kultura revuo „Porównania” ‘Komparoj’ 9/2011.

Tiuj ĉi tekstoj konsistigos la sekcion „Technologia informacyjna w nauce języka” ‘Informteknologio en lingvolernado’. La postkonferenca sekcio de la revuo entenas 6 artikolojn. Marta Borowiak-Dostatnia kritike analizas la aplikon de informteknologio en la universitata lingvoinstruado de la Viŝegradaj Landoj (Ĉeĥio, Pollando, Slovakio kaj Hungario). Libor Stepanek prezentas la evoluon de u-lernaj platformoj en la Masaryk-Universitato en Brno (Ĉeĥio). Sekve Paweł Szudarski traktas la eblojn kiel eluzi tekstajn korpusojn en la instruado de la angla lingvo en Pollando.

La plej modernan metodon de lingvolernado kaj -instruado signifas la kursoj en la Interreto. Marek Blahuš skribas pri la eblecoj kaj spertoj de apliko koncerne tian sistemon. La populara interreta komplekso de kursoj, vortaroj kaj gramatikoj, la platformo lernu.net – pretigita por la lernado de esperanto – fariĝis la bazo por la kursoj de aliaj lingvoj. Peter Baláž prezentas la aplikon al la slovaka lingvo. Szabolcs Németh okupiĝas pri la instruado de la hungara lingvo ĉerpante el la malmultaj retaj eblecoj por la hungara.

En la dua sekcio de la revuo sub la titolo „Varia” ni publikigas artikolojn de eksterkonferencaj aŭtoroj. Ili rilatas al ĝenerala lingvistiko (en tiu kadro Witold Mańczak skribas pri la problemo de supletivismo), socilingvistiko (Marcin Lewandowski analizas la retorikon de perforto kadre de elsendoj pri futbalmatĉoj, Stefan Wiertlewski traktas la sociolekton de biciklistoj, aliflanke Ala‘ A. Matti komparas la irakajn ĝentilecformojn al la anglaj) kaj al informscienco (Rafał Lewandowski przezentas la post-OCR-an korektadon en diĝitaj bibliotekoj).

La volumon fermas bibliometria artikolo, kiun aŭtoris Łukasz Jeszke kaj Piotr Nowak, dediĉita al la taksado de citita literaturo en la polaj filologiaj revuoj.

Informacje dodatkowe

Waga 268 g
Wymiary 24 × 17 cm
Oprawa/Cover

miękka/softcover

Format/size

17,5 x 24

Rok wydania/ publication date

2010

język/language

polski/angielski/esperanto/węgierski Polish/English/Esperanto/Hungarian

ISBN

978-83-62653-03-4

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.